واحدهای پیام نور استان اردبیل

دانشگاه پیام نوراردبیل


دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه دولتی کشور در مقطع کارشناسی ارشد علاوه بر پذیرش از طریق کنکور سراسری به شیوه فراگیر نیز اقدام به جذب دانشجو می کند. به این صورت که دروس تخصصی نیمسال اول تحصیلی را به متقاضیان ارائه داده و بعد از موفقیت در امتحان، وارد نیمسال دوم تحصیلی شده و واحدهای درسی پاس شده نیمسال اول تحصیلی از کلیه واحدهای درسی کسر می گردد. متقاضیان می توانند در هر رشته دلخواه خود ثبت نام کرده و امتحانات پایان ترم خود را در دانشگاه پیام نوراردبیل ارائه دهند.


 پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور


 متقاضیان می توانند در رشته انتخابی خود به عنوان دانش پذیر در نیمسال اول تحصیلی ثبت نام نمایند و در صورت موفقیت در امتحانات دروس نیمسال اول دانشگاه، از دانش پذیری به دانشجوی رسمی تبدیل وضعیت یافته و ادامه تحصیل دانشجو در نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه پیام نور میسر خواهد بود

 

گروه علوم انسانی

1001آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی 1002آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم 1003آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک 1004آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی 1005آموزش زبان انگلیسی 1006آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1007آموزش و بهسازی منابع انسانی 1008اخلاق گرایش اخلاق اسلامی 1009اخلاق گرایش اخلاق کاربردی 1010اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 1011ادبیات عرب 1012الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان 1013الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی 1014الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1015برنامه ریزی آمایش سرزمین 1016برنامه ریزی درسی 1017برنامه ریزی رفاه اجتماعی 1018تاریخ گرایش تاریخ اسلام 1019تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی 1020تاریخ گرایش تاریخ تشیع 1021تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 1022تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی 1023تحقیقات آموزشی 1024تکنولوژی آموزشی 1025جامعه شناسی 1026جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی-فضایی 1027جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصادی روستایی 1028جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی 1029جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش آمایش شهری 1030جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری 1031جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری 1032جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری 1033جمعیت شناسی 1034حسابداری 1035حسابرسی 1036حقوق بین الملل 1037حقوق جزا و جرم شناسی 1038حقوق خصوصی 1039حقوق دادرسی اداری 1040رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی 1041روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا 1042روان شناسی بالینی 1043روان شناسی بالینی کودک و نوجوان 1044روان شناسی تربیتی 1045روان شناسی شخصیت 1046روان شناسی عمومی 1047روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) 1048روزنامه نگاری 1049زبان شناسی همگانی 1050زبان و ادبیات انگلیسی 1051زبان و ادبیات فارسی 1052زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی 1053زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش 1054ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط 1055علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات 1056علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی 1057علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال 1058علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های عمومی 1059علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی 1060علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی 1061علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک 1062علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی 1063علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی 1064علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1065علوم سیاسی 1066علوم قرآن و حدیث 1067فلسفه و حکمت اسلامی 1068فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 1069فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1070کارآفرینی گرایش بین الملل 1071کارآفرینی گرایش توسعه 1072کارآفرینی گرایش سازمانی 1073کارآفرینی گرایش فناوری 1074کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی 1075کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید 1076کارآفرینی گرایش گردشگری 1077مترجمی زبان انگلیسی 1078محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست 1079مدیریت آموزشی 1080مدیریت امور شهری 1081مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 1082مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بی نالمللی 1083مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی 1084مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی 1085مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی 1086مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک 1087مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی 1088مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی 1089مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی 1090مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی 1091مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی 1092مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 1093مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 1094مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی 1095مدیریت رسانه 1096مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی 1097مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1098مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک 1099مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش 1100مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی 1101مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی 1102مدیریت کسب و کار گرایش انرژی 1103مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی 1104مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی 1105مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 1106مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمین 1107مدیریت کسب و کار گرایش فناوری 1108مدیریت کسب و کار گرایش مالی 1109مدیریت مالی 1110مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی 1111مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 1112مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورز شهای تفریحی 1113مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش 1114مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 1115مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی 1116مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی 1117مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی 1118مشاوره گرایش مشاوره خانواده 1119مشاوره گرایش مشاوره شغلی 1120مشاوره گرایش مشاوره مدرسه 1121مطالعات فرهنگی 1122نهج البلاغه گرایش اجتماعی،سیاسی و حقوق عمومی

گروه علوم پایه

2001آمار ریاضی     2002آموزش ریاضی     2003بیوشیمی     2004بیوفیزیک     2005ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی     2006ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی     2007ریاضی محض گرایش آنالیز     2008ریاضی محض گرایش جبر     2009زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی     2010زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی     2011زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی     2012زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی     2013زیست فناوری گرایش میکروبی     2014ژنتیک     2015ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی     2016شیمی گرایش شیمی آلی     2017شیمی گرایش شیمی تجزیه     2018علوم زمین گرایش پترولوژی     2019علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی     2020علوم زمین گرایش زمین ساخت      2021علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی     2022فیزیک گرایش اپتیک و لیزر     2023فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها     2024فیزیک گرایش فیزیک پلاسما     2025فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال     2026فیزیک گرایش فیزیک هسته ای     2027فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی     2028فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک 5001پژوهش هنر 5002طراحی شهری  5003مهندسی معماری

گروه فنی و مهندسی

3001مهندسی برق  افزاره های میکرو و نانو الکترونیک     3002مهندسی برق  مدارهای مجتمع الکترونیک     3003مهندس شیمی گرایش پلیمر     3004مهندسی شیمی  صنایع غذایی     3005مهندسی شیمی  محیط زیست     3006مهندسی شیمی گرایش مدل سازی،شبیه سازی و کنترل     3007مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند     3008مهندسی صنایع  بهینه سازی سیستم ها     3009مهندسی صنایع  سیستم های کلان     3010مهندسی صنایع  مدیریت مهندسی     3011مهندسی عمران  آب و سازه های هیدرولیکی     3012مهندسی عمران  راه و ترابری     3013مهندسی عمران  ژئوتکنیک     3014مهندسی عمران  سازه     3015مهندسی عمران  مهندسی محیط زیست     3016مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت     3017مهندسی فناوری اطلاعات     3018مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعات     3019مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی     3020مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار     3021مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز     3022مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی     3023مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید     3024مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی     3025مهندسی مواد  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی    

توضیحات:

1. پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور به این‌صورت است که متقاضی دروس تخصصی نیمسال اول کارشناسی ارشد را می‌تواند به سه شیوه دلخواه (خودخوان، کلاس‌های حضوری و الکترونیکی) انتخاب کرده و بعد از موفقیت در امتحانات، وارد نیمسال تحصیلی دوم شود. (واحدهای درسی گذرانده شده نیمسال اول از کل واحدهای مقطع کارشناسی ارشد کسر می‌گردد.)

2. مدرک تحصیلی ‌کلیه فارغ‌التحصیلان دانشگاه پیام‌نور یکسان بوده و کلماتی مانند فراگیر، بدون‌کنکور، غیرحضوری و الکترونیکی در مدرک قید نمی‌گردد.

3. با توجه به معرفی کتاب‌ها و سراسری بودن امتحانات پایان‌ترم در دانشگاه پیام‌نور، دانشجویان در کلیه استان‌های کشور می‌توانند در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل داده و مکان امتحانی خود را دانشگاه پیام‌نور واحد شهر خود انتخاب نمایند. (حضور در کلاس‌های درسی الزامی نیست)

4. ارائه دروس در دانشگاه پیام‌نور به سه شیوه زیر می‌باشد: (شیوه ارائه دروس در مدرک فارغ‌التحصیلی قید نمی‌شود)

- خودخوان (غیرحضوری): مطالعه کتاب‌ها و منابع درسی ارائه داده شده دانشگاه در هر نیمسال تحصیلی

- الکترونیکی (مجازی): شرکت در کلاس‌های اینترنتی بصورت آنلاین در سراسر کشور

- عادی (حضوری): حضور در کلاس‌های درسی و شرکت در امتحانات

توجه. کلاس‌های حضوری نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور تنها توسط مراکز مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده و در حال حاضر این امکان صرفاً در مراکز استان تهران و البرز می‌باشد.

 

جدول شهریه براساس نوع شیوه ارائه دروس در نیمسال اول فراگیر دانشگاه پیام نور

ردیف
شیوه ارائه دروس نیمسال اول تحصیلی
کل شهریه نیمسال اول فراگیر پیام نور
سایر توضیحات
1 کلاس های حضوری 2/271/000 تومان حداقل مبلغ 800/000 تومان جهت ثبت نام اولیه
2 کلاس های الکترونیکی 1/235/000 تومان حداقل مبلغ 500/000 تومان جهت ثبت نام اولیه
3 مطالعه خودخوان 585/000 تومان حداقل مبلغ 300/000 تومان جهت ثبت نام اولیه

- در صورت ثبت نام و انتخاب شیوه ارائه دروس به صورت غیرحضوری (مطالعه خودخوان) و پرداخت شهریه، کلیه کتاب ها و منابع درسی نیمسال اول فراگیر پیام نور حداکثر تا یک هفته به آدرس ثبت شده در سامانه ارسال خواهد شد.

- در صورت ثبت نام و انتخاب شیوه ارائه دروس به صورت حضوری و الکترونیکی و پرداخت شهریه پیش ثبت نام، از تاریخ 15 الی 31 شهریور برنامه کلاسی دروس نیمسال اول تحصیلی به متقاضی ارائه می گردد. کلاس ها در روزهای پنجشنبه بعد از ظهر و روزهای جمعه برگزار خواهد شد.

- در صورت انصراف تا قبل از شروع کلاس‌ها، مبلغ واریزی قابل عودت می‌باشد.

توجه. الباقی پرداخت شهریه کلاسی بصورت اقساطی نیز بعد از شروع کلاس‌ها با بازپرداخت دو ماه امکانپذیر می باشد.

 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر رشته های تحصیلی و نحوه ثبت نام با روابط عمومی مرکز به شماره 02188900030 تماس حاصل فرمایند.

 

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است