مقررات نظام وظیفه

مقررات وظيفه عمومي:
 برابر ضوابط در دوره دانشپذيري معافيت تحصيلي به دانشپذيران تعلق نميگيرد، لذا داوطلبان مـرد علاقمند به تحصيل در دوره هاي فراگير دانشـگاه پيـام نورعلاوه بر داشتن شرايط مندرج دربندهاي (عمومي واختصاصي) در صورت دارا بودن يكي از شرايط زير مجازبه شركت درآزمون سراسري دوره دانشپذيري كارشناسي ارشد ناپيوسته فراگير مي باشند و لازم است به هنگام قبولي قطعي و ثبت نام آن را به   مركزمحل تحصيل خود ارائه دهند
1 كارت پايان خدمت هوشمند
2 كارت معافيت دائم هوشمند (كفالت، پزشكي، ايثارگران، موارد خاص و...)
3 متولدين سال 1354 و قبل از آن، مشروط بر آنكه تغيير سن نداده باشند –
4 مشمول دانش آموخته مقطع كارشناسي (درسنوات مجاز تحصيلي) داراي برگ آماده به خدمت بدون مهر غيبت (كه زمان پذيرش و ثبت نـام قطعـي دانشجويي ايشان در دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت مندرج   دربرگ اعزام باشد) تبصره:. اين داوطلبان (در دوره دانشپذيري) در صورتي كه تاريخ اعزام آنان قبل از اعلام قبولي و شـروع بـه تحصـيل در دانشـگاه باشـد، موظفند در موعد مقرر مندرج دربرگ اعزام توسط   ناجا، به خدمت وظيفه عمومي اعزام و پس از قبولي در آزمون دانـشپـذيري درهنگام تبديل وضعيت به دانشجويي به شرط نداشتن غيبت سربازي در سر رسيد تاريخ اعزام به خدمت آنان؛ با مراجعـه بـه مركـز محل   تحصيل خود تقاضاي ترخيص و صدور معافيت تحصيلي نمايند
5 دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي- كه حداكثر تا تاريخ 99/11/30 در سقف سنوات مجاز تحصيلي (برابر تبصـره 1 و 2 مـاده 33 قـانون وظيفـه عمومي) دانش آموخته ميشود (فاقد غيبت سربازي) تبصره:   پذيرفته شده اي كه بعد از قبولي قطعي در آزمون- هنگام ثبت نام و تبديل وضعيت به دانشجويي در دانشگاه- مدت يكسال از تاريخ دانش آموختگي وي در دوره كارشناسي سپري نشده باشد نيازي به ارائه برگ اعزام   به خدمت ندارد
6. دانش آموخته مقطع كارشناسي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي دانش آموخته شده و از تاريخ فراغت از تحصيل تا زمان پذيرش و شروع به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد، بيش از يك سال سپري نشده و   وارد غيبت نشده باشد
7. كاركنان متعهد خدمت در وزارتخانه ها و سازمان ها (دانش آموخته دوره كارشناسي و يا كارشناسي ارشد) - با ارائه گواهي اشتغال به خدمت مبني بر تعهد خدمت و معافيت از انجام خدمت سربازي پس از انجام   مدت تعهد وموافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل
8 كاركنان پايور و شاغل در نيروهاي مسلح- با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و حكم كارگزيني و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.
9 طلبه علوم ديني دارنده مدرك كارشناسي وداراي معافيت تحصيلي حوزه هاي علميه معتبر (درصورت تأييدشوراي مديريت حوزه هاي علميه قم، اصفهان،خراسان). اين داوطلبان كه قصد ادامه تحصيل به موازات آن   در يك رشته ديگر در دانشگاه پيام نور را دارند پس از قبـولي در آزمـون بـا ارائـهتبصره 1: تصويري از همان معافيت تحصيلي و گواهي اشتغال به تحصيل از حوزه علميه در هر نيم سال تحصيلي ميتوانند در   سنوات مجـاز از تاريخ شروع به تحصيل رشته اول ادامه تحصيل دهند. تبصره 2 :بر اساس مصوبه شماره 292 مورخ 1378/11/30 شوراي محترم عالي حوزه هاي علميه، طلابي كه قصد شركت در اين آزمون   را دارند بايد براساس مصوبه فوق مجوز لازم از مركز مديريت هاي حوزه هاي علميه (قم، اصفهان وخراسان) دريافت نمايند. تبصره 3:بديهي است هر موقع حوزه علميه، معافيت تحصيلي دانشجو و طلبه اي را خاتمه يافته اعلام نمايد، ادامه تحصـيل وي در دانشـگاه منوط به اجازه سازمان وظيفه عمومي و صدور معافيت تحصيلي دانشگاهي است.
10 مشمول داراي برگه معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت (پزشكي،كفالت و...) در مدت اعتبار آن. * اين دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافيت موقت، بدون معافيت تحصيلي مجاز به ادامه تحصيل نمي   باشند و بايستي درخواسـت معافيـت تحصيلي نموده و در صورت داشتن شرايط، مجوز ادامه تحصيل از معاونت وظيفه عمومي شهرستان محل تحصيل صادر خواهد شد. * ارائه ي كارت معافيت دائم در هنگام ثبت   نام و تشكيل پرونده دانشجويي و يا معافيت تحصيلي پس از اتمام اعتبار معافيت موقت، الزامي است.
11 كاركنان وظيفه (ليسانس) اعزامي شاغل به خدمت ((سربازان در حال خدمت)) در نيروهاي مسلح و ساير نهادها فاقد غيبت قبل از اعـزام- بـا ارائـه گواهي اشتغال به خدمت وتصوير برابر با اصل گواهي اعلام   پايان تحصيلات مقطع قبلي صادره به ناجا تبصره:. اين داوطلبان پس از قبولي در آزمون دانشپذيري، در صورت داشتن غيبت قبل از اعزام و يا اخراجي قبلي در اين مقطع باشند، ترخيص نخواهند شد.
12 دانشجوي انصرافي دانشگاه ها كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي اوليه (موضوع تبصره 1 ماده 33 انصراف داده؛ به شرط اينكه از تـاريخ انصـراف در رشته قبلي تا زمان پذيرش در رشته و دانشگاه جديد بيش   از يك سال سپري نشده باشد. تبصره: دانشجوياني كه در سن مشموليت از تاريخ90/8/22 به بعد از امتياز يك بار انصراف از تحصيل استفاده نكـرده باشـند در غيـر ايـن صورت مجاز به شركت در دوره و آزمون     نيستند. 
 درخواست معافيت تحصيلي براي دانشجوي مشمول پذيرفته شده در صورت عدم غيبت اوليه، بعد از قبولي قطعي در آزمون دانشپـذيري ( از زمـان تبديل وضعيت به دانشجويي و شروع به تحصيل) انجام گرفته و   سنوات تحصيل وي از نظر معافيت تحصيلي، از اين زمان (يعني دانشجويي) محاسـبه مـي گردد. و هيچ خدماتي به مشمولان كه دانش پذير ميباشند، تعلق نخواهد گرفت
.مشمولان غايب مجازبه ادامه تحصيل نميباشند و در صورت شركت درآزمون وقبولي در دانشگاه،معافيت تحصيلي براي آنان درخواست و صادرنخواهد شد
.دانشجويان مشمول اخراجي دانشگاهها و يا ترك تحصيل، تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا دريافت معافيت دائم، شرايط استفاده از معافيت تحصيلي را نخواهند داشت و مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل نمي باشند.
 سقف سنوات تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته براي استفاده كنندگان از معافيت تحصيلي حداكثر 3 سـال مـيباشـد. در صـورت عـدم موفقيت در اتمام واحدهاي دوره، طبق تبصره 2 ماده 33 قانون خدمت   وظيفه عمومي با موافقت كميسيون موارد خاص دانشـگاه و احـراز سـاير شرايط، پس از اعلام مراتب ظرف مدت 3 ماه به دفتر پليس +10 ،حداكثر يك سال بعنوان سنوات ارفاقي با دريافت مجوز از وظيفـه عمـومي   قابـل افزايش خواهد بود. دانشجويي كه حداكثر در مدت مذكور دانش آموخته نشود، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع بالاتر نخواهد بود
.طبق ماده 13 آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي مصوب هيأت محترم وزيران، دانشجوياني كه در سنوات مجاز تحصيلي(سنوات اوليه + ارفـاقي كـه توأم با دريافت مجوز از وظيفه عمومي بوده) موفق به فراغت از   تحصيل نشوند از ادامه تحصيل در مقطع بالاتر محروم ميگردند
.دانشجويان مورد پذيرش در دانشگاهها مي بايست جهت دريافت معافيت تحصيلي مقطع كارشناسي ارشـد ناپيوسـته بـا بـرگ درخواسـت معافيـت تحصيلي مقطع فوق به يكي از دفاتر پليس+10 شهرستان محل استقرار   دانشگاه مراجعه و اقدام نمايند، در غير اين صورت مجاز به تحصيل نبوده و از ادامه تحصيل آنان جلوگيري بعمل مي آيد.

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است