روسای دانشگاه پیام نور

روسای دانشگاه پیام نور
میر محمود ساعی  1366 تا 1367
دکتر نصرت الله ضرغام 1367 تا 1368
دکتر حسن ظهور 1368 تا 1374
دکتر حسین صادقی شجاع 1374 تا 1376
دکتر حسن ظهور 1376 تا 1384
دکتر علی رضا علی احمدی 1384 تا 1387
دکتر سید محمد حسینی 1387 تا 1388
دکتر حسن زیاری 1388 تا 1392
دکتر ابوالفضل فراهانی 1392 تا 1393
دکتر محمدعلی سرلک 1393
دکتر محمدرضا زمانی 1394 تا 1396
اکنون دکتر زمانی عضو انجمنهای علمی زیست شناسی، بیوتکنولوژی و ژنتیک ایران است و در دو دوره در هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران عضویت داشته است. وی هم اکنون سردبیر مجله پژوهش های سلولی و ملکولی و نیز مدیر مسئول مجله بیوتکنولوژی ایران است. زمانی در سالهای ۷۹ و ۸۰ به عنوان استاد نمونه دانشگاه رازی کرمانشاه برگزیده شده استوی در حوزه فعالیتهای آموزشی نیز افزون بر تدریس در مقاطع مختلف و دورههای متنوع مرتبط با زیست شناسی و زیست فناوری در دانشگاه های رازی، تهران، تربیت مدرس و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، سهم بسزایی در ایجاد و راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری علوم سلولی و ملکولی داشته است. 
 

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است