رشته مدیریت آموزشی

تعريف:
لازمه پيشبرد هدف‌هاي هر سازمان داشتن مديران كاردان و شايسته است و چون بهبود زمينه‌هاي شايستگي مديران همه سازمان‌ها و شاغلين ديگر به بهبود آموزش در سطوح مختلف تحصيلي بستگي دارد، بنابراين نياز كشور و سازمان آموزش و پرورش به مديران آموزشي شايسته بيش‌تر احساس شده و الويت مي‌يابد. لذا به منظور بهبود كيفيت مديريت در آموزش و پرورش كشور، اقدام به تنظيم برنامه در سطح كارشناسي ارشد گرديد تا از اين طريق مديراني با بينش‌ها، شناخت‌ها و مهارت‌هاي لازم براي آموزش و پرورش كشور تربيت شوند.
هدف اين رشته در مقطع کارشناسي ارشد شامل موارد ذيل مي باشد:
الف) زمينه‌سازي براي شناخت علمي نظام آموزش و پرورش، ساختار، اهداف و عناصر دروني و بيروني آن.    

ب) ايجاد دانش و پرورش مهارت‌هاي ادراکي، انساني و فني و رشد روح تفكر علمي.  

ج) ايجاد قدرت تجزيه و تحليل، قضاوت و تصميم‌گيري درباره مسائل امور سازمان‌هاي آموزش و پرورش.
 د) تربيت كارشناسان ارشد براي اداره امور آموزشي

هـ) تربيت مديران براي آموزشگاه‌هاي عمومي و متوسطه.

 و) تربيت مديران براي سطوح مختلف آموزشي و اداري آموزش و پرورش.          

 ز) تربيت پژوهشگر و مربي براي پژوهش و تدريس در زمينه مديريت آموزشي.
نقش و توانايي:
الف) شايستگي عهده‌دار شدن مسئوليت مديريت آموزشي در تمام سطوح و مدارس  

ب) شناخت اصول و فنون و مفاهيم مديريت عمومي و آموزش  

ج) شناخت عوامل رواني، فرهنگي، اجتماعي و تربيتي در رابطه با مسئوليت مديريت.  

 د) توانايي كاربرد روش‌هاي مختلف تحقيق در تعليم و تربيت.

هـ) مهارت در كاربرد اصول و فنون مديريت آموزشي.    

 و) آمادگي براي ادامه تحصيلات بالاتر در جهت تأمين كادر علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي.

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است