رشته روان شناسی عمومی

روانشناسي عمومي يکي ازشاخه هاي علوم انساني است که اهم آن بيشترصرف شناخت مسائل مربوط به روانشناسي وعلل رفتارهاي انسان و چگونگي استفاده از روانشناسي در امر آموزش و پرورش و شناخت کودکان عادي و استثنائي وکاربرد روانشناسي درمسائل رواني اجتماعي مي باشد.
هدف:
هدف عام از اين برنامه ارائه معلومات و ايجاد مهارت هاي لازم در افرادي است که براي به عهده گرفتن فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي سازمان ها و نهادهاي جمهوري اسلامي در دانشگاه ها آماده مي شوند.هدف خاص برنامه، آماده سازي افرادي است که بتوانند مسئوليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها را در رشته ها و شاخه هاي روانشناسي به عهده گيرند.
نقش و توانايي:
- ارائه خدمات روانشناسي در مراکز و مؤسسات مربوطه.
- فعاليت هاي پژوهشي در زمينه هاي مختلف روانشناسي عمومي.
- قبول مسئوليت هاي خدماتي و پژوهشي در مؤسسات دولتي.
- آموزش در مسائل مربوط به ارائه خدمات پژوهشي و روانشناسي.
- آمادگي براي تحصيلات بالاتر در جهت تامين کادر علمي دانشگاه ها و ساير مراکز پژوهشي.
ضرورت و توانايي:
درحال حاضر به علت کمبود بسيار شديد متخصص در سطوح مختلف در روانشناسي عمومي براي مراکز تشخيص و درمان در مؤسسات آموزشي و پژوهشي و مراکز توانبخشي و پيشگيري، ضرورت وجود اين متخصصين احساس مي شود.

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است