رشته حقوق خصوصی

مقدمه و تعريف:
حقوق خصوصي از قديمي ترين رشته هاي دانش حقوق و اساس بسياري از رشته هايي است كه در سالهاي اخير به دليل توسعه اين دانش در نظام آموزشي رسمي كشور به عنوان رشته مستقل تدريس ميشود ، در واقع موضوع حقوق داخلي در تقسيم بندي كلي سنتي به دو حوزه حقوق خصوصي و حقوق عمومي تقسيم ميشود.
 بر پايه اين تقسيم بندي كليه رشته هاي مرتبط با حقوق داخل كشور در يكي از دو گروه فوق قرار ميگيرند ، بنابراين حقوق خصوصي در معناي عام شامل كليه ي رشته هايي است كه قواعد حقوقي مورد بحث در آنها روابط اشخاص جامعه با يكديگر را تنظيم ميكند و حقوق عمومي تنظيم كننده روابط متقابل اشخاص و دولتها با يكديگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصي دانشگاههاي كشور به طور كلي به دو حوزه ي حقوق مدني و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهاي درسي ديگري نيز در اين رشته تدريس ميشود ولي تاكيد اصلي بر آموزش حقوق مدني و حقوق تجارت در سطوح پيشرفته و تطبيقي است.
برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته) حقوق خصوصي براساس رهنمودها و موافقت اصولي اعضاء محترم ستاد انقلاب فرهنگي سابق و ساير آييننامه ها و مقررات آموزشي مربوط تنظيم شده است.
هدف:
هدف از اين دوره تربيت كارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصي است همراه با بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهي و بينش حقوقي دانش آموختگان دوره كارشناسي توأم با آموزش روش تحقيق و تقويت قدرت استنباط و تجزيه و تحليل مسائل حقوقي.

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است