رشته برنامه ریزی درسی

ضرورت و توانایی
بنابر احساس ضرورت تربیت افراد متعهد و تخصصی که قادر باشند نظام آموزش و پرورش و برنامه های آموزشی و درسی آن را و هر یک و همه مقاطع تحصیلی مورد بررسی و تجریه و تحلیل قرار داده و طرح ها و برنامه های مناسب و اصولی را برای ترمیم و یا تغییر برنامه ها ارائه نمایند. این رشته در دانشگاه ها در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ایجاد شده است.
نقش و توانایی یا کارایی
توانائی انطباق برنامه آموزشی و درسی با مبانی اسلام و نیازهای افراد جامعه اسلامی و بازار کار توانائی ارزیابی برنامه های آموزشی و درسی وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در ارتباط با :

-فلسفه و اهداف آموزش و پرورش کل کشور

-شناخت عوامل درونی

– اجتماعی و تربیتی در رابطه با مسئولیت برنامه ریزی

-توانائی تحقیق و مقایسه برنامه های آموزشی و درسی آموزش و پرورش با دیگر کشورهای پیشرفته جهان.

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است