کنکور سراسری در وقت قبلی برگزار می شود

یانیه مشترک وزرای بهداشت و علوم: ستاد کرونا پیشنهاد تعویق کنکور را تصویب نکرد و کنکور در همان زمان قبلی و بدون تغییر برگزار می شود.
چهارشنبه 99/05/29گروه هنر
پنج شنبه 99/05/30 گروه علوم ریاضی و علوم انسانی
جمعه 99/05/31 گروه علوم تجربی
شنبه 99/06/01 گروه زبان