نتیجه اولیه کنکور دکتری 99 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور http://www.sanjesh.org منتشر شد.
کل افراد مجاز آزمون دکتری 116 هزار و 40 نفر است که 62 هزار و 938 نفر در دوره روزانه مجاز شدند.